Villkor

Vänligen läs följande noggrant. Ditt besök på Easy Offices webbplats på www.easyoffices.com anses utgöra ett fullständigt godkännande av de villkor som anges nedan, oavsett om du registrerar dig som användare eller inte.
  • Inledning
  • Upphovsrätt och användarrättigheter
  • Begränsning och ansvar
  • Integritetspolicy
  • Länkar
  • Annonsering och sponsring
  • Tävlingar
  • Ändringar av villkoren
  • Gällande lag och domstols behörighet
  • Allmänt
Inledning
Denna webbplats ägs och drivs av Nuclei Ltd. Som användare kan du få tillgång till material på de flesta områdena på webbplatsen utan att gå igenom en registreringsprocess. Vissa delar av webbplatsen är endast öppna för dig om du registrerar dig. Det finns ingen specifik tidsbegränsning som gäller för din åtkomst och användning av webbplatsen enligt dessa villkor. Nuclei Ltd förbehåller sig emellertid rätten att när som helst avbryta eller hejda din åtkomst och användning av webbplatsen. Nuclei Ltd kan utöva denna rätt med eller utan förvarning. I förekommande fall kommer du att informeras via den e-postadress som du angett till Nuclei Ltd.

Begränsning och ansvar
Företaget ansvarar inte för någon handling eller underlåtenhet utöver sin rimliga kontroll. Du får inte tilldela, underlicensera eller på annat sätt överföra några av dina rättigheter enligt dessa villkor. Företaget ansvarar inte för förlust eller skada (inklusive följdskada eller indirekt förlust eller skada, förlust av vinst, förlust av inkomst eller förväntade besparingar eller förlust av eller skada på data) som direkt eller indirekt uppstår från användningen av, åtkomst till eller upphörande av åtkomsten till några eller alla nyttotjänster på Easy Offices webbplats eller från någon information eller något material som finns där. Innehållet är endast allmän information och till för din användning, men är inte avsedd att tillgodose dina specifika krav. Innehållet utgör i synnerhet ingen form av råd, rekommendation eller arrangemang från Easy Offices och är inte avsett att åberopas av användarna vid någon specifik investering eller andra beslut. Lämplig oberoende rådgivning bör erhållas innan sådana beslut fattas. Eventuella arrangemang som görs mellan dig och tredje part som benämns på denna webbplats är uteslutet din risk och ditt ansvar. Företaget gör inga utfästelser och ger ingen garanti eller förutsättning som är uttrycklig eller underförstådd med avseende på informationen på Easy Offices webbplats, inklusive men inte begränsat till informationens lämplighet för något ändamål.

Integritetspolicy
De personuppgifter som du lämnar till Nuclei Ltd kommer endast att användas i enlighet med Nuclei Ltd:s integritetspolicy. Detta inkluderar: Användning av dina personuppgifter för administration av webbplatsen och för att kontakta dig. Utlämnande av dina personuppgifter inom Easy Offices webbplats. Utlämnanden som anges i vår integritetspolicy. Obs! Integritetspolicyn gäller inte för tredjepartswebbplatser

Annonsering och sponsring
Easy Offices webbplats innehåller annonsering, sponsring och kampanjer från tredje part. Annonsörer och sponsorer ansvarar för att allt material som lämnas in för att visas på webbplatsen överensstämmer med internationell och nationell lagstiftning. Easy Offices ansvarar inte för eventuella fel eller oriktiga uppgifter i annonsmaterial och -innehåll.

Tävlingar
Från tid till annan kommer Easy Offices webbplats att erbjuda tävlingar, gratis prisdragningar och kampanjer. De är föremål för specifika villkor beroende på typ.

Ändringar av villkoren
Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehåll, presentation, användartjänster och tillgänglighet till alla delar av webbplatsen, samt att göra ändringar i programvaran som används för åtkomst till webbplatsen efter eget gottfinnande. På grund av kontinuerlig uppdatering och förbättring av webbplatsen kan Nuclei Ltd välja att ändra dessa villkor (inklusive de som rör din användning av innehållet). När villkor ändras informerar Nuclei Ltd dig via e-post eller genom att publicera information om dessa ändringar. Om du använder webbplatsen efter att Nuclei Ltd har publicerat eller informerat dig om ändringarna godkänner du att vara bunden av dessa ändringar. Om du inte godkänner att bindas av dessa ändringar ska du inte använda webbplatsen.

Gällande lag och domstols behörighet
Dessa villkor ska regleras av engelsk lagstiftning. Alla parter är överens om att domstolarna i England ska ha exklusiv behörighet att lösa eventuella tvister som kan uppkomma från, under eller i samband med dessa villkor och i detta syfte oåterkalleligt lämna in eventuella tvister till de engelska domstolarna. Nuclei Ltd behåller rätten att väcka talan i sak vid domstolar med annan behörighet världen över.

Allmänt
Om någon punkt i detta avtal visar sig vara olaglig eller overkställbar, kommer denna punkts ogiltighet inte att påverka giltigheten hos de återstående bestämmelserna i dessa villkor, vilka ska förbli giltiga och i full kraft. Om endera parten inte utövar en rättighet eller gottgörelse enligt detta avtal innebär det inte att rättigheten eller gottgörelsen avstås ifrån. Rubriker i dessa villkor har ingen rättslig betydelse eller rättsverkan, utan är endast till för tydlighetens skull. Easy Offices (UK) är ett handelsnamn tillhörande Nuclei Ltd., ett företag registrerat i England och Wales under nummer 3885236 med säte på 2 AC Court, High Street, Thames Ditton, Surrey, KT7 0SR, Storbritannien.